Política de privacitat

La present Política de Privacitat (“Política de Privacitat”) descriu com l’INCASÒL recull, processa i utilitza la informació personal dels seus clients i usuaris, sempre emparant-nos en el nostre compromís amb la privacitat i la seguretat de la informació de les dades, sent recollides exclusivament per a fins determinats, explícits i legítims, no podent ser tractades de manera incompatible amb aquests fins i en estricte compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, en particular, el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 679/2016 (en endavant, RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (en endavant LOPDGDD).

La Política de Privacitat serà actualitzada periòdicament amb l’objecte de clarificar o reflectir les noves pràctiques en la gestió de la privacitat dels nostres usuaris o les modificacions legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o altres Autoritats de Control que puguin produir-se i que haguessin d’aplicar-se.

Identificació del responsable del tractament:

L’entitat responsable del tractament de les seves dades és l’INCASÒL. Les seves dades es troben al nostre avís legal.

Mitjans a través dels quals tractem les seves dades:

Tractem dades personals en els següents supòsits:

  1. Visites a la nostra pàgina web;
  2. Interacció, connexió o enllaços amb la nostre pàgina web a través de d’eines de xarxes socials, blogs o altres webs;
  3. Ús d’algun dels nostres serveis de comunicació electrònica: ens remets un correu electrònic i/o ens remets una consulta o suggeriment a través dels nostres formularis de contacte.

Amb quines finalitats tractem les seves dades:

Des de l’INCASÒL tractem les seves dades personals respectant els principis recollits en la normativa aplicable i en particular el RGPD i la LOPDGDD. Les dades personals no s’utilitzaran per a finalitats diferents de les exposades a continuació:

Dades d’usuaris web:

Les dades de navegació d’usuaris de la web seran tractades únicament finalitats estadístiques i d’anàlisis, de conformitat amb el que disposa la nostra política de cookies, així com per a facilitar informació sobre la nostre activitat i, en el seu cas, per atendre a les seves consultes i suggeriments.

Referent això podrem tractar dades com ara l’IP d’accés a la xarxa de telecomunicacions, dades de municipis d’accés al lloc web, Sistema Operatiu i navegador utilitzat per l’usuari, pàgines vistes i temps de connexió.

Dades de CV:

De la mateixa manera, podem tractar dades de currículum vitae en el cas que els interessats ens ho facin arribar a través de correu electrònic. En aquests casos, les dades seran tractades amb l’única finalitat, si escau, de participar en els processos de selecció actius presents o futurs.

Dades recollides a través dels formularis de contacte:

També podrem tractar dades personals si els interessats ens remeten consultes, queixes o suggeriments a través dels formularis de contacte habilitats a tals efectes en el nostre lloc web, amb l’única finalitat de donar resposta a la sol·licitud de les mateixes. En cap cas incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials por via electrònica sense autorització prèvia per part del titular de les dades.

Les dades obligatòries de cada formulari seran identificades com a tals. En cas d’absència o incorrecció de les mateixes, l’INCASÒL no podrà identificar-lo correctament i, en conseqüència, es procedirà a la supressió del registre de la consulta.

Dades de e-mails rebuts:

També tractarem dades personals si els interessats remeten consultes, queixes o suggeriments per correu electrònic a les direccions facilitades en el lloc web a tals efectes. En aquest cas, les dades seran tractades amb l’única finalitat de donar resposta a la sol·licitud de les mateixes. En cap cas incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials per via electrònica sense autorització prèvia per part del titular de les dades.

Dades recollides a través dels nostres perfils a Xarxes Socials:

Podrem tractar les dades dels usuaris de Xarxes Socials que interactuen amb la pàgina de perfil de Barcelona Catalonia en les diferents xarxes socials.

La informació facilitada per Barcelona Catalonia als seus perfils de xarxes socials tenen una finalitat merament informativa. l’INCASÒL, no és responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.

En relació a la modificació de les teves dades en una xarxa social, t’informem que a l’utilitzar una plataforma aliena a l’INCASÒL, pots realitzar-la a través de la configuració del teu perfil de cada un dels teu perfiles a les diferents xarxes socials. L’INCASÒL, únicament pot consultar o donar de baixa les teves dades en qualitat de seguidor.

Newsletter:

Els usuaris web es podran subscriure a la nostra Newsletter omplint les dades en el formulari de subscripció habilitat en el lloc web.

Les dades dels subscriptors a la Newsletter seran tractades amb l’única finalitat de remetre informació sobre l’activitat de Barcelona Catalonia, així com per informar-los de novetats, promocions, esdeveniments organitzats o descomptes aplicables sobre els nostres productes o serveis en base al consentiment previ dels mateixos.

Els subscriptors podran cancel·lar la subscripció a la Newsletter en qualsevol moment, accedint al procediment de baixa a peu de cada Newsletter, o bé comunicant-ho per escrit, seguint el procediment indicat aquí.

A qui comuniquen les seves dades:

L’INCASÒL garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal, no comunicant-les a tercers sense la prèvia autorització del titular de les mateixes. No obstant, en virtut de les diferents necessitats, podrem comunicar les dades als següents destinataris:

Proveïdors de serveis

L’INCASÒL podrà subcontractar diferents serveis amb proveïdors externs que tindran accés a dades de caràcter personal, a títol merament enunciatiu i sense caràcter limitatiu: distribuïdors, advocats i procuradors, auditors, consultors, entitats financeres, proveïdors de serveis cloud o en el núvol i els seus servidors informàtics, i altres proveïdors i professionals, els qui tractaran les dades personals com a encarregats del tractament en nom i per compte de l’INCASÒL. En tal cas, els proveïdors tindran subscrits acords de tractament de dades de caràcter personal limitant el seu tractament a les finalitats del Servei prestat i sempre sota les mesures de seguretat que estableix la normativa vigent.

Administració pública i autoritats:

Podrem revelar les seves dades i qualsevol altre informació que estigui en el nostre poder o que sigui accessible a través dels nostres sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas a l’Administració pública amb competència en la matèria, així com a les autoritats públiques competents. Tot això per habilitació legal i amb l’única finalitat de complir amb les nostre obligacions i prevenir abusos dels serveis o activitats fraudulentes en els serveis prestats a través del nostre Lloc Web.

Transferència Internacional de Dades:

De la mateixa manera, les seves dades podran ser tractades a països fora de la Unió Europea. En aquest cas, l’INCASÒL vetlla perquè els països destí de les seves dades personals sempre tinguin un nivell de seguretat equiparable i adequat de protecció. En qualsevol cas, la transferència internacional es realitzarà en compliment allò estipulat en els Arts. 44 i següents del RGPD.

Així mateix, i en cas que la transferència internacional de dades respongui a la prestació d’un servei, aquesta prestació complirà amb les disposicions establertes a l’Art. 28 RGPD i art. 33 LOPDGDD, subscrivint-se al corresponent contracte d’encarregat del tractament.

En el cas de transferències internacionals a EEUU, els proveïdors de serveis compleixen amb totes les garanties en matèria de protecció de dades personals exigides per l’Escut de Privacitat entre la Unió Europea i EE.UU (Privacy Shield)

Exercici de drets:

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i limitació del tractament, adreçant una sol·licitud signada a la Direcció de Serveis de l’Institut Català del Sòl:

-En paper: per correu postal o presencialment (C/ Còrsega, 273 08008 Barcelona).

-Telemàticament: mitjançant la petició genèrica disponible a tràmits gencat (la presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix disposar de certificat electrònic o bé del sistema alternatiu d’identificació idCat Mòbil). Heu d’indicar clarament a la vostra sol·licitud quin o quins drets exerciu.

Tutela de drets davant l’Autoritat de Control:

En qualsevol supòsit de vulneració del dret a la protecció de dades personals, l’usuari pot dirigir-se a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat), per iniciar els tràmits oportuns de reclamació i/o defensa dels seus drets.

Conservació de les dades:

Les dades es conservaran per el temps necessari per atendre a la finalitat per la qual haguessin estat recollits i a les obligacions legals derivades de la mateixa.

Les dades referents a les consultes formulades pels usuaris a través dels formularis web, les rebudes per e-mail, així com les dades de currículum vitae es conservaran per un temps màxim d’un any des de la data en què van ser recollides.

Les dades recollides a través de cookies i/o plug-in de xarxes socials, i dades de navegació d’usuaris web, tindran un període de conservació màxim d’un any des de la seva recollida.

Les dades de subscriptors a la Newsletter seràn conservades fins que el subscriptor sol·liciti la cancel·lació de la subscripció, la compte de e-mail de la subscripció deixi de funcionar, o el client s’oposi a la recepció de la Newsletter.

Les dades d’usuaris que accedeixin a una xarxa social de Barcelona Catalonia no seran incorporades a les bases de dades de l’empresa, i per tant, seran conservades en les condicions i pels períodes de temps establerts per la xarxa social corresponent.

Contacti amb el nostre Delegat de Protecció de Dades (DPD):

Delegat de protecció de dades de l’Institut Català del Sòl

Adreça electrònica: dpdincasol@gencat.cat

Adreça postal: C/ Còrsega, 273 08008 Barcelona

Telèfon: 932286000 (de dilluns a divendres, de 10 a 14 hores)

Responsabilitats de l’usuari:

L’usuari garanteix ser major d’edat, disposant de la capacitat suficient i el coneixement necessari per utilitzar aquest lloc web i el seu contingut, garantint que les dades que facilita en cada un dels formularis en els que es sol·liciten les seves dades personals són veraces, reconeixent-se responsabilitat d’informar de qualsevol canvi i/o modificació dels mateixos per al seu correcte tractament.

Mesures de Seguretat:

L’INCASÒL ha implantat les mesures de seguretat necessàries per a garantir un ús i tractament eficaç de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari, salvaguardant la intimitat, privacitat, confidencialitat i integritat de les mateixes, complint amb els requisits normatius previstos per la normativa d’aplicació i fent ús dels mitjans tècnics necessaris per evitar la alteració, pèrdua, accés no autoritzat o tractament de les seves dades, segons l’estat de la tecnologia en cada moment, així com l’abast de control de l’INCASÒL.

Normativa relacionada.

Si desitja obtenir més informació sobre la normativa que t’assisteix, protegeix i fixa els teus drets, posem a la teva disposició les lleis que han inspirat la present política i són rellevants per a tu: