Avís legal

Titularitat del Lloc Web.

barcelonacatalonia.eu és un lloc web, del qual el nom de domini es troba registrat i és propietat de l’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (d’ara endavant, indistintament, INCASÒL) amb domicili a C/ Còrsega, 273 08008 Barcelona, disposant de CIF Q0840001B.

La finalitat de la pàgina web és la d’informar sobre la activitat del INCASÒL. L’accès a la pàgina web es gratuït, no estant prevista la prestació de serveis de comerç i/o contractació electrònica. L’ús del lloc web suposa l’acceptació del que conté el present Avís Legal.

Obligacions de l’usuari.

En accedir al lloc web l’usuari es compromet a utilitzar la informació i continguts del mateix de conformitat amb el present Avís legal, amb la legislació vigent i amb les bones costums generalment acceptades i l’ordre públic, i en particular a:

  1. Actuar lleialment i de bona fe en totes les seves relacions amb l’INCASÒL.
  2. Proporcionar dades verdaderes i exactes durant la seva relació amb l’INCASÒL.
  3. Utilitzar de forma correcta i de conformitat amb la legislació vigent, la moral o l’ordre públic, respectant el present Avís Legal; així com a no permetre l’ús per tercers no autoritzats de les eines i serveis prestats.
  4. Col·laborar i posar en coneixement de l’INCASÒL aquelles informacions, en especial de tipus tècnic, a les que tingui accés en l’exercici de les seves operacions i que puguin afectar o perjudicar de forma alguna a la integritat del lloc web, el servei prestat per l’INCASÒL, els seus socis, col·laboradors, proveïdors, altres usuaris o altres tercers, així com a les estipulacions del present Avís Legal

Responsabilitat.

L’INCASÒL, no podrà ser considerada responsable dels possibles danys o perjudicis que es derivin del mal funcionament de les xarxes telemàtiques que faciliten l’accés a la página web, així com tampoc de les possibles interrupcions d’accés, virus, connexions i sistemes operatius d’accés a la xarxa d’Internet. Així mateix, l’INCASÒL, tampoc podrà ser considerat responsable dels possibles danys derivats d’actuacions il·lícites i il·legítimes de tercers aliens en la transmissió de dades a través de les xarxes telemàtiques.

Continguts lloc web i enllaços a tercers.

La informació continguda en l’espai web pot no estar actualitzada en tot moment, en aquest cas l’INCASÒL, no serà responsable dels possibles danys derivats d’un ús extern i/o per tercers de la informació facilitada.

L’INCASÒL, es reserva el dret a poder suspendre temporalment l’accessibilitat al lloc web quan sigui necessari, sense necessitat de previ avís i així poder realitzar les actuacions de manteniment i actualització necessàries.

La página web pot contenir enllaços i/o vincles (links) a llocs web externs de tercers el on el contingut no és atribuïble ni exigible a l’INCASÒL, sent responsable el titular de cada un dels espais web accedits.

L’establiment de qualsevol hiperenllaç des de un lloc web barcelonacatalonia.eu, haurà de realitzar-se sempre a la pàgina principal, estant prohibida la reproducció total i/o parcial dels serveis continguts sense prèvia autorització de l’INCASÒL.

Propietat industrial i intel·lectual.

Els continguts (incloent, però no de forma exclusiva, textos, logotips, imatges, dibuixos, disseny web, marques, codi font i software) d’aquest lloc web es troben protegits per la legislació de propietat industrial e intel·lectual vigent i qualsevol altre normativa aplicable. L’explotació legítima dels mateixos correspon exclusivament a l’INCASÒL o al seus llicenciadors, quedant totalment prohibida la reproducció i/o distribució total o parcial de qualsevol tipus de contingut per part de l’usuari i/o tercers de no existir autorització expressa per part de l’INCASÒL, facultant o permetent la difusió dels mateixos.

En cap cas l’accés al lloc web implica permís, renúncia, transmissió, llicencia o cessió total ni parcial d’aquests drets per part dels seus titulars ni cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, llevat que l’INCASÒL autoritzi de forma expressa el contrari.

Sense perjudici de tot l’anterior, si l’usuari o un tercer estima que algun contingut del lloc web pugui vulnerar drets de tercers, preguem així ho posin en el nostre coneixement a la major brevetat possible.

Comentaris i suggeriments.

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï tals comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.

Modificació de l’Avís Legal.

El contingut en el present Avís Legal té una durada indefinida, i podrà ser modificat en qualsevol moment en atenció a la normativa vigent en cada moment i als canvis que puguin sorgir de la activitat de l’INCASÒL.

Legislació i jurisdicció aplicables.

El contingut en el present Avís Legal i qualsevol de les polítiques de privacitat, cookies o normes sectorials d’aplicació es regeixen per les Lleis espanyoles vigents en cada moment. En cas de disputa o controvèrsia les parts es sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents. En cas que les parts considerin necessari recórrer a sistemes alternatius de resolució de controvèrsies, com l’arbitratge o la mediació, hauran de proposar-lo i acceptar-lo expressament i per escrit en el moment en què sorgeixi la controvèrsia, i sempre en base a lo previst per la normativa d’aplicació.